PROPUESTA APROBADA EN EL ULTIMO PLENO #LARRABETZU

Kaixo.

Leemos en la web del ayuntamiento:

PROPUESTA APROBADA CON LOS VOTOS DE EHBILDU Y LOS VOTOS EN CONTRA DEL PNV:

 

 

DBE Diru Sarrerak Bermatzeko Errenta prestazioa funtsezko elementua da pertsona ororen duintasuna eta erabakitzeko gaitasuna babesteko. Gabeziak dituen arren, Babeserako Euskal Esparruan mugarria den errenta hori politika publikoen helbururik nagusiena den jendartearen kohesioa indartzeko eta gero eta nabarmenagoak diren ezberdintasun sozialak leuntzeko tresna indartsua da, azken urte hauetan egin diren ikerketa guztiek frogatzen duten bezala. Beraz, horixe finkatzea eta sendotzea helburu kolektiboa dugu, ezbairik gabe.

Horretarako, lehentasuna pobrezia errealitate berriei erantzutea behar du. Pobrezia eta bazterketa sozialaren 2016ko inkestaren arabera, pobrezia errealean dauden 10 lagunetatik 7 bakarrik sartzen dira sisteman; horrek esan nahi du, %30 dagoela gaur egun sistematik kanpo. Pobrezia erreal egoeran dauden pertsonetatik %44ak ez du DSBE eskatzen eta pobrezia egoera larrian egonda ere, eskatzaileen %10,9ri ukatzen zaio prestazioa. Dena dela, DSBEren onuradunen ia %3ak pobrezia egoeran jarraitzen du DSBE jasota ere.

Haintzat hartu beharreko beste errealitate bat ondorengoa da: pobrezia gordinena kronifikatzeratze bidean dago EAEn. Pobrezia seme-alabak dituzten familiei eragiten die bereziki, eta ez bakarrik adintxikiko seme alabak dituzten etxeei. Pentsionisten %29a pobrezia egoeran bizi da eta azpimarratzekoa da baita soldatapeko langile pobreen fenomenoa, ‘working poor’ deitutakoa .

DSBEren kudeaketaren eskumena Eusko Jaurlaritzarena izan arren, sistemaren gabeziak herritarrek pairatzen dituzte eta udalak administrazio gertuena izanik eta oinarrizko gizarte zerbitzuak babes sistemaren sarrera izanik, auzokideek bizi dituzten muturreko egoerei aurre egiteko beharrean ikusten dira.

Egun EAEko Legebiltzarrean DSBEren gaineko hausnarketa egiten ari da. Orain arte DSBEaren moldaketak murritzaileak izan badira ere oraingoan aukera daukagu bestelako norabidea hartzeko eta indarrean dagoen legedian hobekuntzak sartzeko.
Hori dela eta, EH Bildu udal-taldeak ondorengo mozioa aurkezten du Osoko Bilkuran eztabaidatzeko:

  • Udal honek Eusko Legebiltzarrari eskatzen dio hausnartzen ari den DSBEren lege erreforman ziurtatu dezala gure herrian pobrezian dauden guztiak sisteman barneratuak izatea, eta duintasuneko bizi baldintzak berma diezaizkiela.
  • Udal honek Eusko Legebiltzarrari eskatzen dio DSBEren lege diru Sarrerak Bermatzeko Errenta prestazioaren eztabaida giza eskubideen bermean kokatzea, eta ez kontrol eta ustezko iruzurraren inguruan.
 La prestación de la Renta de Garantía de Ingresos es un elemento fundamental para la protección de la dignidad y la capacidad de decisión de todas las personas. Pese a sus carencias, dicha renta es clave en el Marco Vasco de Protección, y constituye un poderoso instrumento capaz de reforzar la cohesión social, objetivo fundamental de las políticas públicas, así como de reducir las diferencias sociales cada vez más evidentes entre nosotros, tal y como atestiguan los numerosos estudios realizados durante estos últimos años. Así pues, su afianzamiento y consolidación deben ser un objetivo colectivo, sin ningún género de dudas.

Y en ese sentido, debe responder prioritariamente a las nuevas realidades de la pobreza. Según la encuesta sobre pobreza y marginación social de 2016, de cada 10 personas en situación de pobreza real únicamente 7 están incluidas en el sistema, lo cual quiere decir que en la actualidad un 30% se encuentra fuera de él. Un 44% de las personas en situación de pobreza real no solicita la RGI, y a un 10,9% se le niega la prestación pese a encontrarse en grave situación de pobreza. En cualquier caso, casi el 3% de las personas beneficiarias de la RGI continúa en situación de pobreza pese a recibir la RGI.

Además, la pobreza extrema se encuentra en vías de cronificación en la EAE, y dicha realidad debe ser tenida muy en cuenta. La pobreza afecta principalmente a familias con hijos/as, y no solamente a los hogares con hijos/as menores. El 29% de las personas pensionistas vive en situación de pobreza, y también hay que destacar el fenómeno de las personas asalariadas pobres o ‘working poor’.

Pese a que la gestión de la RGI es competencia del Gobierno Vasco, la ciudadanía es la que sufre las carencias del sistema, y los ayuntamientos se ven en la necesidad de atender a las situaciones de urgencia que sufren sus vecinos/as, por ser la administración más cercana y contar con unos servicios sociales que permiten el acceso al sistema de protección.
En la actualidad el Parlamento Vasco está reflexionando sobre la RGI. Hasta la fecha todas las adaptaciones de la RGI han sido restrictivas, pero ahora tenemos la oportunidad de cambiar el rumbo de las cosas e introducir mejoras en la legislación vigente.

Así pues, el grupo municipal de EH Bildu presenta la siguiente moción para su discusión en el Pleno:

  • Este ayuntamiento solicita al Parlamento Vasco que asegure que la reforma de la ley de la RGI que está debatiendo permita la inclusión en el sistema de todas las personas que se encuentran en estado de pobreza en nuestra localidad, garantizándoles unas condiciones de vida dignas.
  • Este ayuntamiento solicita al Parlamento Vasco que sitúe el debate de la reforma legal de la RGI en el terreno de la garantía de los derechos humanos, y no en el de los controles y los presuntos fraudes.

 

Elkarbanatu:

Utzi Erantzun bat