Etiketaren artxiboa: udala

Udalaren kontu ekonomikoak #larrabetzu

kaixo.

www.larrabetzu.eus

Koadroetan ikusi ahal dugunez, Larrabetzuko Udalaren egoera ekonomikoa ona da.

SARRERAK
Alde batetik sarrerak ditugu, eta urte osorako aurreikusitakoaren % 63tan gaude. Azpimarratzekoa da eraikitze-zergaren tasetan aurreikusita zegoen kopuruaren gainetik gabiltzala (SASINE INDUSTRIALDEko lanak), baita CONTENetik jasotako diru-sarreran ere (iaz, eta behin betiko itxi arte tasaren igoera negoziatu genuelako).
Aurrekontua onartuta, aldaketak egin genituen eta iazko inbertsioak (amaitu barik zeudenak)  aurtengo kontuetan sartu ditugu

GASTUAK
Pertsonal gastuetan aurreikusitakoa baino askoz gutxiago gastatu dugu; izan ere, oraindik ez dugu idazkari lanpostua bete eta garbitzailearen jardunaldi erdia betetzeko prozesuan gaude. Idazkari lanpostuari dagokionez, azaroan Aldundiaren berri izango dugu.

Gastu orokorrak aurreikuspenen barruan daude (% 50), eta beste horrenbeste gertatzen da mankomunitatearen transferentzia, diru-laguntza eta gastuekin (%48)

Inbertsioei buruz esan behar da aurreikusitakoaren % 60 jadanik exekutatuta dagoela, aurten markatutako helburuaren barruan. Inbertsiorik handienak amaituta daude dagoeneko: ERREKONDO, LUDOTEKA, BIDEKURTZETAKO BIDEAREN KONPONKETA (guztira, eta gaur arte, 390.000 euro). Falta den partidarik garrantzitsuena (91.000 euro) irailean lizitatuko dugu, ur-sarearen zati bat konpontzeko.”

IÑIGO GAZTELU
Larrabetzuko Alkatea

Como podemos ver en los cuadros con los datos, la situación económica del Ayuntamiento de Larrabetzu es buena.

INGRESOS
Por un lado tenemos los ingresos donde estaríamos al 63% de lo previsto en el total del año. A destacar que estamos por encima de las previsiones en las tasas por impuestos de construcción (obras en SASINE INDUSTRIALDE) y en los ingresos por CONTEN (debido a que el año pasado negociamos una subida de la tasa hasta su definitivo cierre). Aprobado el presupuesto realizamos las modificaciones necesarias para trasladar las inversiones inacabadas del 2015 a las cuentas del 2016. Este es el concepto de modificaciones que aparece como ingresos.

GASTOS
En los gastos de personal estamos muy por debajo de lo previsto debido a que todavía no hemos cubierto la plaza de secretario y estamos en el proceso de cubrir la baja de la persona a media jornada de limpieza. En cuanto al puesto de secretario, en Noviembre tendremos información desde la diputación.
Los gastos generales en general  se mantienen en la previsión ( al 50% de lo previsto) y las transferencias, subvenciones y gastos de mancomunidad también están dentro de lo previsto, al 48%

Las inversiones con un 60% de lo previsto ejecutado, están dentro del objetivo que nos habíamos propuesto para este año. Las inversiones más importantes ya están acabadas: ERREKONDO, LUDOTEKA, ARREGLO DEL CAMINO DE BIDEKURTZETA ( Total 390.000 euros invertidos a fecha de hoy). La partida más importante que falta (91.000 euros) la vamos a licitar en Septiembre, para reposición de parte de la red de aguas.

Por último tenemos que ser cautos de aquí a final del año, ya que la diputación de Bizkaia ya nos ha informado oficialmente de que los resultados de la diputación se están alejando mucho de lo previsto y posiblemente tengamos que devolver dinero a la diputación un año más (A principios de este año devolvimos a la diputación de Bizkaia 126.000 euros), lo cual hipoteca nuestra capacidad de decisión local”.

 

 

HERRI BATZARRA #LARRABETZU

Kaixo.

www.larrabetzu.eus -en  ikusita:

batzarra

Irailaren 7an, 19:00etan, Angulerin.

Batzar informatiboa Lehendakari Aguirre eta Gorbea kaleetarako Udalaren aldaketen proposamenaren berri emateko.

Iritziak eta iradokizukak jasoko dira.

7 de septiembre, a las 19.00 horas en Anguleri.

Reunión informativa para presentar los cambios previstos en las calles Lehendakari Aguirre y Gorbea.

Se recogerán ideas y propuestas.

LAN BOLTSA ZABALDU DA #LARRABETZU

Kaixo.

WWW.LARRABETZU.EUSen irakurrita:

BAOean Argitaratu da 2016-04-27an.

Aldi baterako kontratazioak egiteko lan poltsa osatuko duten langileak lehiaketa-oposaketa bidez aukeratzea.

Lanpostua: udal eraikuntzen garbitzailea.

Eman izena udaletxean apirilaren 28tik maiatzaren 20ra.

Dokumentazioa:

 • Eskatzailearen NANaren fotokopia bat.
 • Eskolaratzen ziurtagiriaren edo horren baliokidearen fotokopia.
 • Administrazioarekin kontratatzeko ezintasunik eta baztertzeko kasurik ez dagoenaren erantzukizunpeko adierazpena.
 • Edukitzekotan, 1 Hizkuntz Eskakizunaren ziurtagiria edo beren baliokideak.
 • Deialdiaren lehiaketa fasean agertzen diren merituen inguruko ziurtagiriak.

 

 

Obrak herrian. Alkatearen gutuna #larrabetzu

Kaixo.

www.larrabetzu.eus

Lerro hauen bitartez herrian egiten ari diren obren barri emon gura deutsuegu.

Bete ez dogun zeozer aitortuz hasiko naz. Nik pertsonalki eta foro desberdinetan, esan dot martxan zeuden obra desberdinak amaituta egongo zirela dagoenekoz. Azken hilabeteotan, behin baino gehiagotan, Errekondo kaleko obra apirilaren 1ean eta ludotekakoa Aste Santurako amaituta egon behar dala… Ez bata eta ez bestea… Uste izan dot epeak beteko genduzala. Baina ez!; “obrak noz hasten diren badakigu, baina ez noz amaituko diren…” .

LUDOTEKA BARRIA
Udalak 206.000 € inbertitu ditu horretan (diru-laguntza batzuk eskatu doguz, baina ez deuskue bat be emon). Aurreko legegintzalditik datorren obra hau MAITZAN  martxan egongo da. Eraikin barriaz gain, parte-hartzearen bitartez lokalaren diseinua hobetu ko dogu eta diru gehiago erabiliko da ludotekak monitoreekin izango dituen orduak gehitzeko.

BIDEKURTZETA. Eleizalde
Izandako lur jausi batzuk direla eta, Bidekurtzetako bidea konpondu beharra dago. 95.000 €ko kostua izango dau eta Aldundiaren %90eko diru-laguntza lortu da. Apirilean hasiko dira obrak eta hila betean amaitzea aurreikusita dago.

ERREKONDO KALEA
Kale honen urbanizazio proiektua aurreko legegintzaldikoa da. Udalak ordainduko dauen 104.000 €ko kostua izango dau. Honegaz batera, Zubibarritik Angulerira doan zatia be bermoldatuko da. Azken proiektu hau Urigintza Arloa eta udal arkitektaren artean diseinatzen ari da. Bere kostua 48.000 € izango da. Barrikuntza bi honeek egitea sano garrantzitsua da Larrabetzurako diseinatuta dagoen Mugikortasun Plana garatu ahal izateko. Obrak amaitzean, eta fase desberdinetan, Urian mugikortasuna hobetuko dauen aldaketa batzuk martxan jarriko dira:

 • • Bilbora Galdakaotik doazen garraio publikoko autobusak Errekondo kaletik egingo dute joan etorria.
 • • Ez da garraio astunik pasatuko Agirre Lehendakaria kaletik, Udal Frontoia eta Gure-Etxea aurretik. Kale hori norabide bakarrekoa izango da.
 • • Agirre Lehendaria eta Gorbea kaleetan aparkatzeko lekuak gehitu egingo dira.
 • • Elixoste kalea norabide bakarrekoa izango da.

Errekondo kalea trafikoarentzat MAIATZAN zabalduko da eta ostean, Mugikortasun Planaren fase desberdinak egiten joango da.

Azkenik, esan behar deutsuegu, Errekondo kaleko obrak egitean, duela 20 urte baino gehiago egindako hainbat irregulartasunegaz aurkitu garala: txarto jarritako arketak, ur tutuak behar ez dan lekuetan, … Baina larriena orain dala 25 urte baino gehiago kendu behar zan eta Uriari zerbitzua emoten eutsan antzinako putzu septikoaren aurkikuntza izan da. Bertan hondakinak egon dira, eta ezinbestekoa da Zubibarriko lur-azpian dagoen putzu hau behin-betiko anulatu eta betetzea, hor egoteak sortzen duen arriskua ekiditeko. Hau erregularizatzea herritarroi 8.500 € kostatuko jaku, aurreikusi bako gastua berau!.

Gure galdera hauxe da: noren ardurapean egin zan hau?
Guk lanean jarraituko dogu eta benetan eskertu egiten dogu heltzen jakuzan iradokizun eta ekarpenak, Larrabetzu guztiarenak diran proiektu desberdinak hobetzea posible eginez.

IÑIGO GAZTELU
Larrabetzuko alkatea.

Mediante estas líneas queremos daros a conocer cuál es la situación de las obras en el municipio.

Comenzaremos explicando algo que yo, personalmente y en diferentes foros, he afirmado sobre algunas obras que están en marcha y tenían que estar finalizadas. En los últimos meses, varias veces, he afirmado que la obra de Errekondo kalea finalizaría para el 1 de abril y la nueva ludoteca para Semana Santa… Ni lo uno ni lo otro… Creía que cumpliríamos los plazos. ¡Pero no!; “las obras se sabe cuándo empiezan, pero no cuando acaban…”.

NUEVA LUDOTECA
El Ayuntamiento ha invertido 206.000 € (se han solicitado varias subvenciones pero no han concedido ninguna). Es un proyecto que se diseñó en la anterior legislatura y comenzará a funcionar en MAYO.  Además del nuevo edificio, se rediseñará su funcionamiento impulsando la participación popular e invirtiendo dinero para tener más horas con monitores en el local.

BIDEKURTZETA. Elizalde
Debido a unos desprendimientos, se debe realizar una actuación en el camino de Bidekurtzeta. El coste es de 95.000 €. Está subvencionado al 90%  por la Diputación. Las obras comenzarán en abril y el plazo previsto para su ejecución es de un mes.

ERREKONDO KALEA
El proyecto de urbanización de esta calle se aprobó en la anterior legislatura. El coste es de 104.000 €, sufragados íntegramente por el Ayuntamiento. Junto a este proyecto, se va a remodelar  toda la zona comprendida entre Zubibarri y Anguleri. Este segundo proyecto está siendo diseñado por el Área de Urbanismo y la arquitecta municipal. Su coste será de 48.000  €. La realización de estas dos reformas es muy importante para el desarrollo del Plan de Movilidad de Larrabetzu. Una vez finalizadas las obras, y en diferentes fases, se pondrán en marcha algunos cambios  importantes para la mejora de la Villa:

 • Los autobuses que realizan el servicio público de transporte con destino a Bilbao por Galdakao pasarán por Errekondo kalea.
 • Se eliminará el tráfico pesado en la calle Agirre Lehendakaria, frente al Frontón Municipal y Gure-Etxea, pasando ese vial a ser de un solo sentido.
 • Se habilitarán más plazas de parking en las calles Agirre Lehendakaria  y Gorbea.
 • La calle Elixoste pasará a ser de un solo sentido.

Está previsto que Errekondo Kalea se abra a la circulación de coches EN MAYO  y posteriormente, se procederá a realizar las siguientes fases del Plan de Movilidad.
Por último, al realizar las obras de Errekondo nos hemos encontrado con numerosas irregularidades realizadas hace más de 10 años: arquetas mal colocadas, conductos de aguas en lugares no permitidos,… Pero lo más grave ha sido localizar el antiguo pozo séptico que daba servicio a la Villa y que se suponía estaba anulado físicamente hace más de 25 años. Regularizar y anular este pozo con residuos y rellenarlo para su anulación definitiva por el peligro que supone esta piscina en el subsuelo de Zubibarri nos va a costar 8.500  €, gasto que no estaba previsto. DINERO QUE SE VA A COMER PARTE DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL!

Nuestra pregunta: ¿Quién  permitió esto?
Nos queda decir que seguimos trabajando. Agradecemos, de verdad,  las diferentes sugerencias y aportaciones que nos llegan, haciendo posible mejorar los diferentes proyectos que en realidad, son de todo Larrabetzu.

IÑIGO GAZTELU
Larrabetzuko alkatea.

UDAL DIRU LAGUNTZAK #LARRABETZU

Egunon.

Apirilaren 27an plenoa egongo da eta bertan beste puntu batzuen artean 2016. urteko udal diru laguntzak banatuko dira.

Hemen irakurri ahal dogu LARRABETZUKO EHBILDUren proposamenak:

 

Apirilean egingo den udal bilkuran onartuko dira herriko kultur zein kirol taldeei eta gainontzeko erakundeei emango zaizkien diru-laguntzak.

Joan den eguaztenean, 20an, egindako Ogasun Batzordean mahai gaineratu ziren zeuden proposamen eta eskariak.

Alde batetik eta iazko moduan, 25.000 € daude herriko kultur elkarteentzat, 24.000 € kirolekoentzat eta 2.000 € diru arazoak dituzten familientzat. Beste 15.000 € (aurrekontuaren %0,7a) nazioarteko garapen proiektuetara bideratuko dira Euskal Fondoren bidez.

Iaz, EHBILDUk proposatuta, diru-laguntza berriak jarri ziran martxan:

 1. Putzu septikoak garbitzeko laguntza. Kostuaren %50eko laguntza izango dute eta aurreikusitako kopurua 2.000 € da.
 2. Euskara ikasteagatik emandako laguntza osagarria. Euskara ikasten ari direnen ikastaroak diruz lagunduko dira. EAJ-PNVk laguntza honen kontrako botoa eman zuen. 2.000 € daude aurreikusita.

Udal bilkura honetan, laguntza berriak ere proposatuko ditugu:

 1. Diru asmorik gabeko erakundeentzako diru-laguntzak: 1.000 €ko aurreikuspena. HARRERAelkarteak (preso eta errefuxiatu ohiei laguntza emateko elkartea) 500 €ko laguntza eskatu du, eta EHBILDU ematearen alde dago. Beste alde batetik, Euskal Herriko Down Sindromearen eta bestelako Adimen Urritasunen Fundazioa rentzat 500 euroko dirulaguntza ematea proposatzen dogu. Fundazio honek herrian lan egiten dau.
 2. EHBILDUk  4.000 €ko diru-laguntza errefuxiatuen alde lan egiten duen REFUGEE CARE  erakundeari ematea proposatuko du. Jarrera honekin geure laguntza txikia eman nahi diogu hain egoera larria bizitzen ari den jende multzo handi horri, eta aldi berean gaitzetsi Europako Estatuen jarrera lotsagarria. Laguntza hau ez da aurreikusita egon, baina diru-laguntzen partidan geratzen den soberakinetik ateratzea proposatzen da.

 

En el pleno de abril se aprobarán las subvenciones que se conceden a los diferentes grupos culturales y deportivos del pueblo y las dedicadas a otros organismos o actuaciones.

El pasado miércoles 20, en la Comisión de Hacienda se informó sobre las propuestas y solicitudes.

Por un lado disponemos, como el año pasado, de 25.000 € para organismos culturales locales, 24.000 € para las entidades deportivas y 2.000 € para familias con problemas económicos. También se dispone de 15.000 € (el 0,7% del presupuesto) para proyectos internacionales para el desarrollo en colaboración con Euskal Fondoa.

El pasado año, a propuesta de EHBILDU, se pusieron en marcha nuevas subvenciones.

 1. Ayudas a la limpieza de los pozos sépticos. Se subvenciona el  50% del coste de la limpieza. Cantidad presupuestada: 2.000 €.
 2. Ayudas complementarias para el estudio del euskera. Se subvencionan los cursos para el aprendizaje del euskara. EAJ-PNV votó en contra de esta ayuda. Cantidad presupuestada: 2.000 €.

 

En este pleno también propondremos  nuevas ayudas:

 

 1. Ayudas a organizaciones sin ánimo de lucro: 1.000 € de presupuesto. La Asociación HARRERA(asociación de asistencia a ex-pres@s y ex-refugiad@s políticos) ha solicitado una ayuda de 500 € y EHBILDU de Larrabetzu apoya la concesión de esta solicitud. TAMBIÉN DESDE EHBILDU DE LARRABETZU HEMOS PROPUESTO DAR OTRA AYUDA DE 500 EUROS A LA FUNDACIÓN SINDROME DE DOWN. Fundación que trabaja con vecinos del pueblo y han solicitado una ayuda económica.
 2. EHBILDU ha propuesto en la comisión para aprobarlo en el pleno,  la concesión de 4.000 € de ayuda a REFUGEE CARE, organismo que trabaja en la ayuda a los refugiados; Pretendemos con ello aportar nuestro pequeño grano de arena a la grave situación que padecen, y a la vez denunciar la vergonzosa actitud de los Estados Europeos. La dotación económica se adjudicaría del remanente que quede de la partida de subvenciones.

LANAK ETA BAIMENAK UDALAN #LARRABETZU

Kaixo.

www.larrabetzu.eus en irakurrita:

LANAK EGIN, ZORU PUBLIKOA ERABILI, BAIMENAK ESKATU ETA ABARREN INGURUAN ZENBAIT HERRITARREK DITUZTEN ZALANTZAK DIRELA ETA, UDALAK HONAKOA JAKINARAZI NAHI DU:

Larrabetzuko Udalerriak badu udal planeamendu bat, oinarrizko ideia eta helburu batzuk dituena. Planeamendu honek, aplikazio zuzena duten beste zenbait lege-araurekin batera, lanak egitea edo zorua erabiltzea zuzentzen duen araudia osatzen du. Horregatik, hirigintza-lizentzia eskatzea derrigorrezkoa da, hirugarren bati kalterik egin gabe, hirigintza tresnek zoru-mota bakoitzean (hiri-zorua, nekazal zorua…) baimentzen dituzten lanak edo zoru-erabilerak aurrera eraman ahal izateko.

Eraikitzeko eta zorua eta azpizorua erabiltzeko ekintza orok lizentzia behar dute. Adibide gisa, ondokoak aipatuko ditugu: partzelazioak, bereizketak; instalazioak eraiki edo ezartzeko lanak; behin-behineko lanak eta erabilerak; eraikinak eraistea; eraikinen erabilerak aldatzea; lur-mugimenduak; finkak ixtea, hesiak, harresiak, publizitate-kartelak; zuhaitzak moztea…

Derrigorrezko baldintza hau ez betetzeak hirigintza-legedian aurreikusita dauden honako ondorioak izango ditu:

 1. Lizentzia bako edo lizentzia errespetatzen ez duten lanak.
  Lanak geldiaraziko dira. Eteteko zigorra ez betetzeak isunak ekarriko ditu. Interesatuari lanak legeztatzeko eskaera egiteko eskatuko zaio. Lanak ez-legeztagarritzat hartzen badira, ezarri ahal izango diren zigorrez gain, eta arau-hausleak ordainduta, eraisteko eta lurzorua aurreko egoerara bueltatzeko aginduko zaio, lan berriak direnean; dagokionean, bere erabilerari behin betiko amaiera emateko; katalogatutako eraikinen kasuan, eraitsi ezin zena berreraikitzeko.
 2. Lizentzia bako edo lizentzia errespetatzen ez duten lan amaituak. Jokaera bera, suspentsioari buruzkoa kenduta.
 3. Lizentzia bako edo lizentzia errespetatzen ez duten beste ekintza batzuk (lurrak mugitzea…). Aurrekoekin parekatuko dira.

Aurreko ekintzak, baita legeztagarriak ere, hirigintzako arauen haustetzat hartuko dira eta, beraz, zigor bat ekarriko dute bere larritasun-mailaren arabera (oso larriak, larriak, arinak).

 

ANTE LAS DUDAS TRASLADADAS POR NUMEROSOS VECINOS Y VECINAS SOBRE LA NECESIDAD DE PEDIR PERMISOS PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS, UTILIZACIÓN DE SUELO PÚBLICO, OBTENER LICENCIAS… DESDE EL AYUNTAMIENTO QUEREMOS NOTIFICAR:

Larrabetzu es un municipio que dispone de planeamiento municipal y  junto a otras normas legales de directa aplicación constituyen el marco normativo que regula la ejecución de obras o utilización del suelo. De ahí la obligación de solicitar y obtener previamente la licencia urbanística que, sin perjuicio de tercero, permita la ejecución de obras o utilización del suelo que los instrumentos urbanísticos han previsto en cada terreno (suelo urbano, rural…)

Todos los actos de edificación y uso del suelo y subsuelo están sujetos a licencia. Aquí algunos ejemplos: parcelaciones, segregaciones…; obras de edificación e implantación de instalaciones; obras y usos de carácter provisional; demolición de construcciones; cambio de uso de construcciones; movimientos de tierras; cerramiento de fincas, vallados, muros; carteles publicitarios; talas de masas arbóreas…

El no cumplimiento de esta obligación tendrá las siguientes consecuencias, previstas en la legislación urbanística:

 1. Obras en curso sin licencia o sin ajustarse a ella.
  Se ordenará la suspensión de las obras. El incumplimiento de la suspensión dará lugar a sucesivas multas. Se requerirá al  interesado a realizar solicitud de legalización. Si la actuación se declara no legalizable, con independencia de las sanciones que puedan imponerse se ordenará la demolición, a costa del interesado, de las obras realizadas, con reposición del terreno a su estado original, cuando se trate de obras nuevas; el cese definitivo del uso en su caso; la reconstrucción de lo indebidamente demolido en caso de edificios catalogados.
 2. Obras de edificación terminadas sin licencia o sin ajustarse a ella. Mismo tratamiento excepto lo referido a la suspensión.
 3. Otros actos sin licencia o sin ajustarse a ella (movimiento de tierras,…). Se equipara con las anteriores.

Las actuaciones anteriores, incluso las legalizables, se tipifican como infracciones urbanísticas y conllevarán además la imposición de una sanción económica en función de su tipificación como muy graves, graves o leves.